All blog

最新のアップデート 20/08/2022
สามสมุนไพร ต้านเบาหวาน จากสมุนไพร

สามสมุนไพร ต้านเบาหวาน จากสมุนไพร

  •  2022年5月6日

สมุนไพรต้านเบาหวานจากงานวิจัย

มะระขี้นก

มะระขี้นกสามารถลดระบบดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร ลดลงเฉลี่ย 25% ในเวลา 7 สัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยว่าผู่ป่วย ดื่มน้ำคั้นผลมะระขี้นก  8-11สัปดาห์ ระดับ HbA1C ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  และค่าความทนต่อกลูโคสดีขึ้น

อบเชยเทศ (ซินนามอน)

มีสาร Cinnamaldehyde 5-20  การทดลองให้อบเชยแคปซูล 1-3 กรัมต่อวัน นาน 40-120 วัน ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีในผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลเริ่มต้นไม่เกิน 200 มก./ดล  และมีสารที่ช่วยขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ และเก็บน้ำตาลในรูป GLYCOGEN มากขึ้น

ปัญจขันธ์

 พบว่าสารสกัดปัญจขันธ์ที่มีฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการรักษาเบาหวาน เช่น การยับยั้งเอนไซม์ที่ อยู่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของกลูโคสการกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน การเพิ่มความไวต่ออินซูลิน เป็นต้น

และยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพร ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ปรึกษาการใช้สมุนไพรกับหมออ้วยอันโอสถได้ที่

FACEBOOK fanpage และ Line @ouayun_osoth 

ติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ 

https://shop.ouayun.com/th/product/864835/product-864835